Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin zbiornika SUKÓW

 

 

 

Regulamin i zasady połowu ryb obowiązujące członków Stowarzyszenia SAZAN

 w obrębie hodowlanym SUKÓW w 2020 roku.

 

 1. Do sportowego połowu ryb na Zbiorniku w Sukowie upoważnieni są wędkarze, którzy wpłacili opłatę członkowską oraz posiadają aktualne zezwolenie wydane na dany rok przez Zarząd Stowarzyszenia SAZAN, z wyjątkiem zawodów organizowanych przez koło nr 14 przy Świętokrzyskich Kopalniach Surowców Mineralnych.
 2. Wpłatę składki członkowskiej należy dokonać do dnia 30 kwietnia bieżącego roku. Osobom dokonującym opłaty składki ulgowej przysługuje połowa limitu rocznego zabieranych z łowiska ryb, z możliwością wykupienia pełnej wkładki z pełnym limitem rocznym ryb.
 3. Młodzież do 18 roku życia może wędkować metodą na spławik lub metodą „method feeder” w obrębie stanowiska i limitu członka stowarzyszenia (opiekuna) bez uiszczonej opłaty członkowskiej.
 4. Członkowie Stowarzyszenia SAZAN zobowiązani są do obecności na dwóch czynach społecznych w ciągu roku. Daty prac na zbiorniku podane będą w zezwoleniu do połowu ryb. Za każdą nieobecność naliczona będzie opłata w kwocie 100 zł.
 5. Dopuszcza się całoroczny i całodobowy połów ryb na wędkę.
 6. Dopuszcza się połów ryb spod lodu na własną odpowiedzialność tylko od wschodu do zachodu słońca.
 7. Połów dozwolony jest z brzegów przez całą dobę i z łodzi tylko w porze dziennej, godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca(z wyjątkiem nęcenia i wywożenia zestawu).
 8. Odległość między wędkarzami powinna wynosić 10m, podczas spinningowania 30m oraz w metodzie na żywca 20m.
 9. W porze nocnej należy bezwzględnie oświetlić łowisko i zachować ciszę nocną w godzinach od 24 do 6.
 10. Połów może odbywać się na dwie wędki uzbrojone w pojedynczy haczyk lub kotwiczkę.
 11. Do połowu metodą na żywca o wymiarze do 20 cm ( jak również martwą rybkę)  należy stosować tylko i wyłącznie pojedynczego haka.
 12. Złowione ryby należy wyciągać z wody podbierakiem i przechowywać w siatce. Dwukrotny wpis we rejestrze o nieużywaniu podbieraka przy holu ryby skutkuje skierowaniem wniosku do Sądu Koleżeńskiego
 13. Po złowieniu ryby limitowej i włożeniu do siatki należy natychmiast dokonać wpisu do rejestru przed kolejnym zarzuceniem wędki.
 14. Zezwala się na wywóz zanęt oraz przynęt łódką i modelem zdalnie sterowanym w obrębie swojego stanowiska, pamiętając że każdy wędkarz może na wodzie ustawić jeden marker (tylko w czasie wędkowania) i łowić maksymalnie w promieniu 5 m od niego. Dopuszczalne markery to tyczki i bojki H. Dozwolone jest ustawianie dodatkowo bojki na suma.
 15. Członków stowarzyszenia obowiązuje bezwzględny nakaz wjazdu/wejścia oraz wyjazdu/wyjścia ze zbiornika Suków wyłącznie bramą główną jak również  zamykania bramy wjazdowej. Osoby nie stosujące  się do zakazu mogą zostać ukarane przez Sąd Koleżeński.
 16. Fotografowanie dużych ryb dozwolone jest tylko z użyciem maty karpiowej.
 17. Zabieranie lub zabijanie ryb powyżej górnego wymiaru ochronnego oprócz kary dyscyplinarnej skutkować będzie odszkodowaniem bądź finansowym bądź materialnym stanowiącym równowartość szkody na rybie.
 18. Dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia orzeczone przez Sąd Koleżeński może skutkować usunięciem członka ze stowarzyszenia.
 19. Każdy wędkarz rozpoczynający wędkowanie ma obowiązek kontroli sąsiadów w promieniu 50 metrów od zajmowanego stanowiska.
 20. Każdy wędkarz jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego porządku na swoim stanowisku wędkarskim.
 21. Kategoryczny zakaz używania ścieralnych długopisów do wypełniania rejestrów.
 22. W siatce może być przechowywany jedynie maksymalny dobowy limit ryb.
 23. Dopuszczalna jest jedno długoterminowe wędkowanie w jednym miejscu ( namiot, przyczepa, kamper, itp. ) trwające od 7 – 14 dni. Zakaz przekazywania łowiska tzn.( Dwa tygodnie  siedział Marian – teraz ja z Marianem siedzę 2 tyg. A Później Józek a ja z nim ).
 24. Za szkody spowodowane w ogrodzeniu sprawca zostanie zawieszony w prawach członka od 3 do 6 miesięcy.                                                   

 

Wymiary Ochronne Ryb Limitowych

 

       AMUR                           40 cm         powyżej 70 cm do wody

       KARAŚ ZŁOCISTY, KARP PEŁNOŁUSKI -  zakaz zabierania

       KARP                              35cm         powyżej 55cm do wody

       SANDACZ                    50cm         powyżej 75cm do wody

       SZCZUPAK                  50cm         powyżej 70 cm do wody

       PŁOĆ                             10 cm         powyżej 25 cm do wody

       LIN                                 30 cm         powyżej 45 cm do wody

       BOLEŃ                          50 cm        

       JAŹ                                 25 cm

       KLEŃ                         25 cm 

 

Pozostałe gatunki wg regulaminu PZW

 

 

Limity Połowów

 

Karp, Amur                                                         2 sztuki na dobę łączny limit roczny 20 sztuk

Sandacz, Szczupak, Pstrąg                              5 sztuk na rok łącznie, w tym 1 sztuka na dobę

Karaś srebrzysty, Kleń, Jaź                              po 4 sztuki na dobę

Lin                                                                        2 sztuki na dobę

Sum, Tołpyga                                                     bez limitu i okresu ochronnego

Leszcz, Płoć                                                        5 sztuk na dobę

Pozostałe                                                             3 kg łącznie na dobę

 

Zabrania się

 1. Połowu z łodzi i wchodzenia do wody na małym stawie.
 2. Uzurpowania sobie prawa do stanowiska.
 3. Spiningowania ze sprzętu pływającego godzinę po zachodzie słońca i do godziny przed wschodem słońca.
 4. Wyciągania z wody korzeni i niszczenia tarlisk.
 5. Poprawiania  i przerabiania wpisów we wkładce rejestrowej, natomiast w przypadku pomyłki należy dokonać przekreślenia i dokonać  prawidłowego wpisu w wersie poniżej.  .
 6. Posiadania ryb złowionych na innych akwenach.
 7. Pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru.
 8. Selekcji ryb wcześniej złowionych.
 9. Odstępowania na łowisku ryb innej osobie.
 10. Wykaszania, wygrabiania i czyszczenia stanowiska w wodzie w terminie innym niż wyznaczony przez Zarząd.
 11. Budowania na brzegu udostępnionym do wędkowania jakichkolwiek budowli bez zgody Zarządu.
 12. Zakłócania spokoju oraz nadużywania napojów alkoholowych w obrębie zbiornika. Zachowania szczególnie uwłaczające wędkarzowi i przejawy agresji względem innych członków  skutkować będą karami z usunięciem ze stowarzyszenia włącznie.
 13. Przywożenie na zbiornik śmieci z zewnątrz skutkować będzie karą wykluczenia ze Stowarzyszenia .
 14. Patroszenia ryb w obrębie zbiornika Suków.
 15. Wędkowania i pływania w strefach ciszy oznaczonych odpowiednimi tablicami.

Wędkujący zobowiązani są do:

 1. Respektowania regulaminu i statutu PZW w pozostałych kwestiach nie uwzględnionych w tym regulaminie.
 2. Osoby palące papierosy muszą posiadać pojemnik na niedopałki w celu ich zabrania z łowiska.
 3. Wędkarz posiadający psa na stanowisku ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Psy należy przetrzymywać na smyczy lub w kagańcu.  Właściciele psów mają obowiązek sprzątania po nich.
 4. Wędkarz po zakończeniu wędkowania zobowiązany jest do posprzątania po sobie stanowiska i zabrania śmieci ze zbiornika ze sobą.

Kontrole

 1. Prawo do kontroli wędkujących mają:
  a) członkowie Zarządu.
  b) osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia.
  c) każdy wędkarz Stowarzyszenia
 2. Na żądanie kontrolującego, wędkarz ma obowiązek okazać legitymację członkowską, rejestr połowów oraz złowione ryby.
 3. Kontrolujący ma prawo do kontroli zawartości bagażu w środkach transportu w obrębie zbiornika Suków.
 4. Wędkarzom naruszającym regulamin kontrolujący może odebrać zezwolenie i oddać do Sądu Koleżeńskiego.
 5. Wykroczenia rozpatruje Sąd Koleżeński.
 6. Wędkarzowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego do Zarządu.
 7. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

Odpowiedzialność

 1. Za skradzione lub zagubione rzeczy na terenie łowiska Zarząd nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Rejestr połowu podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie następnego zezwolenia.

Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy : Stowarzyszenie SAZAN 

25-645 Kielce ul. Piekoszowska 307 nr rachunku 10 84930004 0010 0762 1037 0001

Kontakt z Zarządem Stowarzyszenia SAZAN pod adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniesazan.pl

Dodatkowe informacje będą umieszczane na stronie internetowej www.kksmkielce.pzw.org.pl  oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na zbiorniku Suków.